Motivatia noastra este dragostea pentru copii si sprijinirea acestora in viata.

Scopul asociatiei este de a face ceva pentru copiii proveniti din familiile divortate si nu numai!

Noi consideram ca fiinta asta gingasa, copilul, nu trebuie sa sufere in nici un fel din cauza greselilor celor mari.

Exemplar de contract de donatie


CONTRACT DE DONATIE


Incheiat astazi ……………….


I. PARTILE CONTRACTANTE


A. Dl./Dna. ……………………………………………………………., domiciliat/a in …………………………………………, Str. ……………………………………. Nr. ……….., bloc ……., scara ……., etaj ………, apartament ……., sector/judet ……………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. in (localitatea) …………………., sector/judet ………………………, fiul lui …………………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate Seria ………………., Nr. ………………….., eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de donator, pe de o parte si B. ASOCIATIA NATIONALA A TATILOR DIN ROMANIA (A.N.T.R.), cu sediul in Bucuresti, Str. Barbat Voievod Nr. 73, sector 2, inregistratã in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor prin Sentinta Civila Nr. 222/PJ/07 din 03.08.2007, Judecatoria Sector 2, codul de inregistrare fiscal Nr. 22257162 din 14.08.2007, avand contul Nr. (RON) RO88BRDE426SV87347844450 / (EURO) RO40BRDE426SV87348804450, deschis la Banca B.R.D., Unitatea: TEIUL DOAMNEI, reprezentata de Jugurica Constantin, cu functia de presedinte, in calitate de donatar, pe de alta parte, convenind sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


A.a)Eu, donatorul, donez donatarului urmatoarele bunuri mobile: ………………………………………………………………………………………………………………..
b)Bunurile mobile donate au fost dobandite de mine, donatorul, prin …………………………… si le evaluez la suma de ……………………………… lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.
c)Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate la lit. a) au fost predate in folosinta donatarului la data de ……………………, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu donatarul.

B. Eu, donatarul, declar ca primesc cu recunostinta donatia facuta de donator privind bunurile mobile mentionate si descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat in folosinta la data de ……………………., pe baza inscrisului sub semnatura privata mentionat mai sus.

III. CLAUZE FINALE


A. Prezentul contract a fost redactat intr-un numãr de ………………….. exemplare, urmand ca acest inscris sa fie legalizat la un birou notarial.

DONATAR
………………………


DONATOR
………………………

Bond, tati Bond


Intrati pe www.cefacecopilulmeu.org sau trimiteti un e-mail la: tati@asociatiatatilor.ro
Proiecte


Ce face copilul meu ?
Partener

Doneaza


2% VIITORULUI!

Exemplar de contract de sponsorizare

Exemplar de contract de donatie

Cont in RON
RO88BRDE426SV87347844450
Cont in EUR
RO91BRDE426SV81513014260


Date de contact


Adresa
str. Barbat Voievod nr. 73
sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon
0722 757 171
E-mail
tati@asociatiatatilor.ro